6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki hususları Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no,
sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, varsa prim hak edişleri, varsa prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Sendikası, Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, varsa sağlık sorunu bilgisi, varsa mahkûmiyet durumu bilgisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi,
sağlık raporları, ağır ve tehlikeli iş raporu, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, solunum fonksiyon testi, tam kan tahlili, aşı karnesi, işyeri hekimi tarafından işe girişte ve periyodik olarak gerçekleştirilen
muayenelere ilişkin sağlık raporları ve formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri.

Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef
gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Aile ve Yakını Verisi Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, aile durum bildirimi formunda yer alan diğer veriler.

Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding
sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı
baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,

İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, boy, kilo, şehit yakını olma
durumu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, işe giriş çıkış ile mesai kontrolüne elverişli elektronik vasıtalar ile mutat usullerle yapılan kontroller, çalışan günlük aktivite verileri,
imza verisi

2. HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

• İşe alım sürecini tamamlamak,

• İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesi,

• Çalışacağı departmana uygunluğunun görevinin ilgili birime uygunluğunun tespiti,

• Şirket ve müşteri güvenliğinin sağlanması,

• Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,

• Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (ör; özlük hakları, servis, bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, vb)

• Finansal süreçlerin yürütülmesi (maaş, prim, vb)

• Kanunlara ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve kişisel menfaatlerine aykırı olmayacak şekilde; Şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanım,

• Hukuki uyum sebepleri (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve sair mevzuata uygunluk),

• Eğitim, görevlendirme, denetim vb. iş gereklilikleri,

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara ilişkin olarak; İŞKUR, www.kariyer.net, vb. kanallar ile yaptığınız başvuruları, gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri, çalışan referansları kanalıyla ve mülakat
süreçleri; İş akdinin kurulması ile birlikte ve bunun akabinde Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair mevzuatlar gerekleri kapsamında talep etmekle yükümlü olduğumuz belgelerin tarafınızca özlük
dosyası oluşturulmak üzere şirketimize sunulması, şirketimiz tarafından fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve işverenin güvenlilik sorumluluğu çerçevesinde kapalı devre kamera kayıtlarının tutulması ve depolanması, şirketin idaresi,
işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması adına tarafınıza yönelttiğimiz ek bilgi formlarının doldurulması yolları ile sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle işlenmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen
kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

4. KİŞİSEL İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler
ve icra müdürlükleri, yurt içi/yurt dışı ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları ve Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve doğrudan veya dolaylı olarak
yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

5. KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRESİ

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek,
yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

7. HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, işbu Aydınlatma Ekinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata
esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin
başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:

Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri Anonim Şirketi

İstanbul Yolu 24.Km, 06980, Sarayköy Kahramankazan/ANKARA

Tel : +90 (312) 802 05 00

E-posta : untesrhoss@untesrhoss.hs03.kep.tr